Regulamin

Regulamin sklepu Szczyrkaido Store

§ 1

1. Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.szczyrkaidostore.pl (zwany dalej również Sklepem ) prowadzony jest przez przedsiębiorcę działającego pod firmą P.U.H. Maciej Lepski; zarejestrowanego przez Prezydenta Miasta Bielsko-Biała, NIP 5472087689, REGON 384710706. Siedziba sklepu internetowego mieści się w Szczyrku 43-370 ul. Beskidzka 54

2. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane ze sklepem internetowym prosimy kierować na adres e-mailowy: kontakt@szczyrkaido-store.pl

§ 2

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej również Regulaminem ) określa sposób korzystania z usług sklepu internetowego www.szczyrkaidostore.pl, zakres jego odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje organizacyjne.

2. Kupujący, składając zamówienie pod adresem Sklepu, potwierdza tym samym zapoznanie się z treścią Regulaminu a jednocześnie związanie jego postanowieniami. Niezależnie od tego niniejszy regulamin jest wyświetlany Użytkownikowi w procesie składania takiego zamówienia, bezpośrednio przed możliwością potwierdzenia złożenia danego zamówienia. Ponadto na zasadzie art. 384 § 4 KC Sklep udostępnia każdemu Użytkownikowi (Klientowi) treść Regulaminu w formie pliku, który może być zapisany przez Użytkownika w jego urządzeniu a następnie odtwarzany wedle jego uznania.

§ 3

1. Z usług sklepu internetowego www.szczyrkaidostore.pl Użytkownik (Klient) może korzystać za pomocą programu Internet Explorer od wersji 7.0. lub innego analogicznego.

2. Firma P.U.H. Maciej Lepski zwraca niniejszym uwagę, iż technologia stosowana w Internecie, nie zabezpiecza w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.

§ 4

1. Użytkownik (Klient) składając zamówienie pod adresem Sklepu, wyraża tym samym zgodę na umieszczenie podanych podczas rejestracji danych, w Bazie Użytkowników sklepu internetowego oraz na ich przetwarzanie zgodnie z celami i zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. Wszystkie dane osobowe będą chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

2. Użytkownik zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Firma P.U.H. Maciej Lepski zapewnia każdemu użytkownikowi prawo kontroli przetwarzania danych, w szczególności zgodnie z art. 32 i następnymi odnośnej ustawy.

§ 5

1. Sklep internetowy www.szczyrkaidostore.pl prowadzi sprzedaż odzieży oraz sprzętu snowboardowego wraz z akcesoriami za pośrednictwem sieci Internet, w tym w szczególności:

• Bluz, koszulek, czapek, skarpetek

• Akcesoriów snowboardowych

• Desek snowboardowych, wiązań snowboardowych

2. Sklep internetowy www.szczyrkaidostore.pl prowadzi sprzedaż dla Klientów z wszystkich krajów Europejskich. W przypadku zamówienia towaru przez Kupującego, nie będącego rezydentem w którymkolwiek kraju Unii Europejskiej, płaci on kwotę brutto , zawierającą podatek VAT. (cena towaru uwidoczniona w sklepie internetowym www.szczyrkaidostore.pl). Cenę brutto płacą również klienci (rezydenci) z krajów Unii Europejskiej, chyba że prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą i wypełnią odpowiednie dokumenty wywozu. Zakup towaru jest wolny od opłat celnych. 3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.stilstudio.pl, a w wyjątkowych przypadkach:

• w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po tym, gdy Sklep poinformuje Kupującego e-mailem o dostępności danego towaru lub towarów i jednocześnie o zamiarze rozpoczęcia realizacji danego zamówienia,

• w przypadku zamówień płatnych przelewem - po tym, gdy na rachunek bankowy wpłynie określona kwota na poczet realizacji zamówienia a następnie, gdy Sklep poinformuje Kupującego e-mailem o dostępności danego towaru lub towarów i jednocześnie o zamiarze rozpoczęcia realizacji danego zamówienia. Po złożeniu zamówienia, Kupujący otrzymuje e-mailem informację o zaewidencjonowaniu i przystąpieniu przez Sklep do weryfikacji zamówienia oraz o ewentualnym wydłużonym terminie dostępności danego towaru lub towarów (o którym mowa poniżej w ustępie 12. zdanie ostatnie). Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje bezpośrednio:

4. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument fiskalny (na wyraźne życzenie Kupującego - faktura VAT). Dokument taki wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

5. Kupujący może wprowadzić ewentualne zmiany w danym zamówieniu do momentu wystawienia odnośnego dokumentu fiskalnego. Kupujący może wycofać złożone zamówienie (odstąpić od zawartej umowy kupna) e-mailem wysłanym na adres e-mailowy: kontakt@szczyrkaido-store.pl

6. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze oznaczonym jako dostępny , stanowi cenę danego towaru w momencie jej emitowania przez serwer (wyświetlania na monitorze Klienta) i stanowi cenę obowiązującą przy realizacji danej transakcji, o ile dojdzie do skutecznego złożenia zamówienia przez Kupującego a następnie wysłania przez Sklep e-mailem potwierdzenia dostępności danego towaru lub towarów i jednocześnie - o zamiarze rozpoczęcia realizacji danego zamówienia.

7. Po skutecznym dokonaniu danego zamówienia przez Kupującego cena towaru, którego dotyczy dane zamówienie, nie ulegnie zmianie.

8. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie danego produktu. Moment zawarcia umowy kupna następuje z chwilą otrzymania przez Kupującego e-maila z potwierdzeniem dostępności danego towaru lub towarów i jednocześnie informujący o zamiarze wysłania towaru lub towarów, stanowiących przedmiot danego zamówienia.

9. Informacje zawarte w opisach towarów mają charakter typowo informacyjny.

10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie (jednakże z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ustępie 7 powyżej), wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

11. Do wartości każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu sposób. Formy dostawy produktów są opisane na stronie Sklepu oraz prezentowane Kupującemu w trakcie składania Zamówienia. Jeżeli dany produkt nie jest dostępny na magazynie sklepu, termin otrzymania przesyłki wydłuży się o czas sprowadzenia towaru do sklepu. O powyższym fakcie Klient zostanie poinformowany na wskazany przez Klienta adres e-mail (a w jego braku telefonicznie).

12. Firma P.U.H. Maciej Lepski nie ponosi negatywnych konsekwencji marketingowych za jakość usług świadczonych przez podmiot zewnętrzny, realizujący dostawę w zakresie jego terminowości oraz jakości obsługi. Jednocześnie na wypadek reklamowania usługi transportowej (wadliwego dostarczenia towaru) Kupujący winien dopełnić formalnej procedury reklamacyjnej, wymaganej przez podmiot świadczący tę usługę, a następnie poinformować o tym fakcie również Sklep.

13. Sposoby płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane Kupującemu w trakcie składania zamówienia.

§ 6 Zwroty

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Zgodnie z art 34 ust 4 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy.

3. Towar zwracany w trybie określonym w ustępie 1 powyżej, należy odesłać na adres Sklepu razem z fakturą, otrzymaną wraz z nim. Po otrzymaniu takiego zwrotu Firma P.U.H. Maciej Lepski zwróci Klientowi niezwłocznie kwotę równą wartości zrealizowanego zamówienia, nie później aniżeli w ciągu 14 dni (przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu). Koszt odesłania towaru Sklepowi poniesiony przez Klienta, nie podlega zwrotowi.

§ 7 Reklamacje

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)

2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

5. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

6. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

7. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

9. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

10. Jeżeli po otrzymaniu towaru Kupujący ujawni w nim wady, powinien odesłać go przesyłką pocztową pod adres Sklepu: Szczyrkaido Store ul. Beskidzka 54, 43-370 Szczyrk.

11. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę z wypełnionym formularzem reklamacyjnym.

Pobierz formularz reklamacyjny

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: Szczyrkaido Store ul. Beskidzka 54, 43-370 Szczyrk. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

4. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

5. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: Szczyrkaido Store, ul. Beskidzka 54, 43-370 Szczyrk

6. Po otrzymaniu takiego zwrotu Firma P.U.H. Maciej Lepski zwróci Klientowi niezwłocznie kwotę równą wartości zrealizowanego zamówienia, nie później aniżeli w ciągu 14 dni (przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu). Koszt odesłania towaru Sklepowi poniesiony przez Klienta, nie podlega zwrotowi.

7. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

§ 9

1. Regulamin obowiązuje począwszy od dnia 01.10.2020, natomiast w brzmieniu aktualnym.

2. Firma P.U.H. Maciej Lepski zastrzega sobie prawo dalszych zmian niniejszego regulaminu. Każda zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej opublikowania na stronie Sklepu i indywidualnego podania jej do wiadomości każdemu zarejestrowanemu Użytkownikowi Sklepu (e-mailem).

3. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Regulaminu zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§ 10 Płatności

Na naszym sklepie płatności obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.

Dostępne płatności kartami: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl